Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Rạp chiếu phim Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
634 1644 1581 0 63 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2008-08-10 08:07:08 Lê Đôn Khuê 100 5.47 42M

PAS-FPC

2 2008-08-10 08:48:24 Nguyễn Mai Lan 100 6.86 10M

CPP

3 2008-08-10 12:16:42 Fernando Torres 100 5.91 7.9M

PAS-FPC

4 2008-08-10 12:43:28 ConanKudo 100 5.34 7.9M

PAS-FPC

5 2008-08-10 13:52:21 RR 100 5.77 7.9M

PAS-FPC

6 2008-08-10 15:22:00 Đăng Nguyên 100 5.54 4.1M

PAS-FPC

7 2008-08-10 15:38:58 Sang Siêu nhân Ly ^_^ 100 7.12 16M

PAS-FPC

8 2008-08-10 16:41:08 Trần Trung Hiếu 100 5.34 4.0M

PAS-FPC

9 2008-08-10 17:17:58 Danh Nguyen 100 5.55 7.9M

PAS-FPC

10 2008-08-10 18:26:48 Hiệp khách vô danh 100 5.81 4.0M

PAS-FPC

11 2008-08-10 18:28:39 QR 100 5.71 4.0M

PAS-FPC

12 2008-08-10 19:15:13 Quang Nhật 100 5.19 7.9M

PAS-FPC

13 2008-08-10 22:35:28 Bùi Minh Trí 100 5.80 7.9M

PAS-FPC

14 2008-08-11 07:56:31 toshiba 100 5.98 31M

PAS-FPC

15 2008-08-11 08:25:22 Cảnh Toàn Nguyễn 100 5.75 7.9M

PAS-FPC

16 2008-08-11 09:10:54 ngocson_92 100 5.70 7.9M

PAS-FPC

17 2008-08-11 09:35:53 Tớ iu Bê Béo nắm 100 5.46 7.9M

PAS-FPC

18 2008-08-11 09:38:12 KID 100 5.49 7.9M

PAS-FPC

19 2008-08-11 15:59:07 Nguyễn Tuấn Việt Sơn 100 5.74 7.9M

PAS-FPC

20 2008-08-11 16:09:00 Broken eyes 100 5.28 7.9M

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.