Danh sách các bài tutorial problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
15364    Forever Alone Person ONE4EVER 408 94.04
15349    Các lá bài Blackjack NDCCARD 1026 93.67
11780    Sắp xếp VMSORT 902 92.10
4257    First Number MDIGITS2 1835 82.76
4035    NERED MNERED 223 66.59
4082    BLAST MBLAST 724 58.34
4031    Mass of Molecule MMASS 894 55.42
21733    PKADKP PKADKP 33 55.38
3969    M&M Game MMMGAME 276 54.65
3909    CALCULATE POW(2004,X) MOD 29 MMOD29 384 54.31
3936    Repair City Hall MCITYHAL 749 52.76
1446    A cộng B POST 5029 52.43
3883    LATGACH3 M3TILE 986 52.42
3940    Sum of Primes MPRIME1 783 51.63
3934    Recaman’s Sequence MRECAMAN 836 46.67
7011    Đếm số Palindrome COUNTPL 911 44.87
4210    Fast Maximum Matching FMATCH 326 44.37
3932    Point Connection Game in a Circle MCIRGAME 266 41.28
7892    Đếm số giai thừa ! ILSMATH 576 38.63
1783    Tìm số nguyên tố PNUMBER 4142 36.70
9682    Bí hiểm RIDDLE 448 36.56
2786    Cây khung nhỏ nhất ( HEAP ) QBMST 1936 35.30
2785    Các thùng nước IOIBIN 1631 34.51
4008    Con Voi MCONVOI 223 33.60
9615    Tìm xâu LTPMSEQ 776 33.50
10201    Số khiêm tốn C11HUM 159 31.68
3928    Counting Digits MDIGITS 274 31.58
7999    Các băng đảng PBCGANGS 632 31.54
3973    0 0 Pairs M00PAIR 639 31.44
4203    Double Queue MSE07B 466 31.10
4778    MZVRK TPMZVRK 84 30.23
2783    Hoán vị chữ cái QBHV 1316 27.69
10204    Khuyến mãi C11KM 488 26.90
9129    MAXNUM MAXNUM 537 25.52
21674    dynamic LCA HBTLCA 204 25.07
2780    Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K QBSEQ 1688 24.64
2782    Đường đi có tổng lớn nhất QBMAX 2632 23.71
2784    Hàng đợi có độ ưu tiên QBHEAP 1434 23.46
2788    Xử lý số nguyên lớn BIGNUM 1395 22.87
9014    Phép chia hết PBCDIV 799 20.30
9390    Dãy số vòng tròn PTQMSEQ 384 17.62
4211    Fast Maximum Flow FFLOW 35 13.06
6407    Cặp điểm gần nhất NEAREST 280 11.11
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.