Danh sách các bài challenge problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
24948    Phân nhóm đồ thị VMGROUP2 13 100.00
24745    Cắt đồ thị VMCUT 17 98.21
4665    Nuga làm ruộng FARMING 17 97.97
24882    Xác định hình VMSHAPE 10 97.56
6973    Sắp xếp đội hình STRATEGY 29 96.99
6806    Tô màu BPAINT 44 96.37
20776    Phát Quà VMPHQUA 7 94.74
2931    Rước đuốc Olympic TORCH 180 94.36
9299    Mã khóa bí mật 2 MAKHOA2 24 94.19
20777    Sudoku VMSUDOKU 75 93.77
15269    Nối điểm VMFLOW 20 93.48
6821    Xây tháp Hà Nội VM10HNTW 21 90.00
6886    Bắt chuột CMOUSE 18 89.80
20781    Crossword VMCROSS 4 83.33
6747    Bạn cấp bao nhiêu VOJLEV 456 67.10
6708    Ai cộng nhanh nhất POST3 2322 61.18
6748    Tổng XOR SUMXOR 1082 60.01
6746    So sánh CMP 2188 57.04
6750    Đếm số thành viên VOJUSER 299 44.90
6751    Tính biểu thức FASTEXPR 254 41.56
6749    Chương trình kỳ lạ STRANGE 872 22.63
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.