Danh sách các bài challenge problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
6708    Ai cộng nhanh nhất POST3 2247 61.11
6747    Bạn cấp bao nhiêu VOJLEV 449 66.89
11685    Bảng số VMSQ 46 95.37
6886    Bắt chuột CMOUSE 18 89.80
24745    Cắt đồ thị VMCUT 15 97.14
6749    Chương trình kỳ lạ STRANGE 862 22.68
8102    Christmas Tree XMAS 877 67.30
20781    Crossword VMCROSS 3 80.00
9299    Mã khóa bí mật 2 MAKHOA2 23 93.18
15269    Nối điểm VMFLOW 20 93.48
4665    Nuga làm ruộng FARMING 16 98.54
24948    Phân nhóm đồ thị VMGROUP2 13 100.00
20776    Phát Quà VMPHQUA 6 93.75
2931    Rước đuốc Olympic TORCH 168 94.32
6973    Sắp xếp đội hình STRATEGY 28 97.71
6746    So sánh CMP 2120 56.85
20777    Sudoku VMSUDOKU 60 92.70
6748    Tổng XOR SUMXOR 1054 59.74
6751    Tính biểu thức FASTEXPR 251 41.76
6806    Tô màu BPAINT 44 96.17
24882    Xác định hình VMSHAPE 9 100.00
6821    Xây tháp Hà Nội VM10HNTW 21 90.00
11590    Đường đi dài nhất VMLP 109 96.18
6750    Đếm số thành viên VOJUSER 297 44.88
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.