Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
260    Containers CTAIN 92 41.44
338    Roads ROADS 696 21.74
340    Đổi chỗ NK05EOPR 15 9.90
341    Trật tự NK05ORDR 108 21.01
342    Bốc sỏi NK05MNIM 390 31.65
343    Sa mạc NK05DSRT 261 24.10
347    Lazy Cows LAZYCOWS 102 38.34
371    Boxes BOXES 60 35.60
374    Count maximum matrices MATRIX 71 35.40
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 30 19.73
706    Nhân 1 MULONE 1354 22.68
733    Mountain Walking MTWALK 897 27.76
911    Duyệt binh PYRAMID2 609 26.15
934    Truyền tin MESSAGE 1381 28.46
935    Dãy số Catalan CATALAN 645 51.84
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 530 15.04
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 705 33.66
939    Dãy ngoặc BRACKET 285 34.40
940    Quan hệ COND 645 38.65
941    Hai đường đi HIWAY 456 23.37
942    Trao đổi thông tin KWAY 195 38.75
943    Luồng với chi phí nhỏ nhất MINCOST 265 30.05
970    Phân công hoàn thành sớm nhất ASSIGN1 581 38.41
971    Rải sỏi STONE1 377 31.27
973    Xâu con SUBSTR 1898 30.65
979    Các hình chữ nhật RECT1 97 17.58
980    Khối lập phương lớn nhất MAXCUB 374 45.45
981    Số chính phương CP 68 17.19
982    Mưa thiên thạch METERAIN 341 25.52
984    Hệ thống đèn LIGHT 249 36.95
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 789 25.18
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 1987 33.15
1093    Bảo vệ BAOVE 433 26.84
1097    Sao đa giác POLY4 72 32.11
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 1579 33.70
1133    Bảng quan hệ REL7 1 0.24
1265    Số lượng bậc DEGREE 234 27.20
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 1604 41.75
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 1385 43.81
1290    Dạo chơi quanh nhà WALK 86 44.76
1291    Vua Midas thích vàng MIDAS 35 33.02
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 189 21.44
1295    Cái túi ( Hard version ) HUGEKNAP 231 10.84
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 1961 28.25
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1240 33.71
1306    Phép Xor XOR 41 35.44
1307    Xây dựng lâu đài CASTLE 133 15.92
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1063 30.88
1313    Lập lịch trên 2 máy TWO 636 37.58
1314    Lập lịch trên 3 máy MACHINE 220 39.24
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.