Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
260    Containers CTAIN 106 42.02
338    Roads ROADS 751 21.89
340    Đổi chỗ NK05EOPR 16 9.67
341    Trật tự NK05ORDR 110 20.88
342    Bốc sỏi NK05MNIM 413 31.65
343    Sa mạc NK05DSRT 278 23.90
347    Lazy Cows LAZYCOWS 104 36.87
371    Boxes BOXES 65 33.98
374    Count maximum matrices MATRIX 79 35.61
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 31 19.07
706    Nhân 1 MULONE 1388 22.67
733    Mountain Walking MTWALK 958 27.57
911    Duyệt binh PYRAMID2 624 25.89
934    Truyền tin MESSAGE 1464 28.56
935    Dãy số Catalan CATALAN 667 51.91
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 566 15.54
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 737 33.64
939    Dãy ngoặc BRACKET 300 34.87
940    Quan hệ COND 673 38.86
941    Hai đường đi HIWAY 472 23.24
942    Trao đổi thông tin KWAY 208 38.50
943    Luồng với chi phí nhỏ nhất MINCOST 285 29.43
970    Phân công hoàn thành sớm nhất ASSIGN1 643 39.17
971    Rải sỏi STONE1 403 32.01
973    Xâu con SUBSTR 2096 30.95
979    Các hình chữ nhật RECT1 97 17.32
980    Khối lập phương lớn nhất MAXCUB 391 46.26
981    Số chính phương CP 69 16.69
982    Mưa thiên thạch METERAIN 380 26.34
984    Hệ thống đèn LIGHT 272 37.99
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 860 25.40
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2107 33.14
1093    Bảo vệ BAOVE 467 27.49
1097    Sao đa giác POLY4 73 31.49
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 1691 34.01
1133    Bảng quan hệ REL7 1 0.24
1265    Số lượng bậc DEGREE 243 26.95
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 1692 42.16
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 1465 43.75
1290    Dạo chơi quanh nhà WALK 86 44.76
1291    Vua Midas thích vàng MIDAS 35 32.56
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 232 22.78
1295    Cái túi ( Hard version ) HUGEKNAP 234 10.63
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2045 28.35
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1292 33.66
1306    Phép Xor XOR 42 34.76
1307    Xây dựng lâu đài CASTLE 149 16.08
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1101 30.22
1313    Lập lịch trên 2 máy TWO 667 37.08
1314    Lập lịch trên 3 máy MACHINE 229 39.03
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.