Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

VBF1 - Brainfck Nhập xuất

Brainf*ck series

Nhập một chuỗi có không quá 100 ký tự. Hãy in ra chuỗi đó. (Biết ký tự kết thúc file - EOF có giá trị bằng -1).

Dữ liệu

Gồm một dòng duy nhất chứa chuỗi ký tự.

Kết quả

In ra một dòng duy nhất là chuỗi ký tự nhập vào.

Ví dụ

Dữ liệu
Bonjour Vietnam!

Kết quả 
Bonjour Vietnam!

Được gửi lên bởi:Duc
Ngày:2008-04-20
Thời gian chạy:0.114s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC MAWK GAWK BC BF C-CLANG CPP14-CLANG CLOJURE COBOL COFFEE D-DMD D-CLANG DART ELIXIR FSHARP FANTOM FORTH GO GRV JS-MONKEY KTLN NIM NODEJS OBJC-CLANG OCT PDF PICO PS PROLOG PYTHON3 PY_NBC R RACKET CHICKEN SWIFT TEXT UNLAMBDA VB.NET
Nguồn bài:ˆ vnoi.info

hide comments
2015-01-29 09:05:51 Con Bò Huyền Thoại
tham khảo: http://dangminhtien.name.vn/blog/2015/01/29/vbf1-spoj-brainfck-nhap-xuat/
2014-06-22 08:03:04 Lang Trat Y
,+[-.,] ở nhà vẫn chạy mà ta?
2014-05-12 18:30:32 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
bài này củ chuối quá chép mấy cái của Nguyễn Hữu Hùng chọn ngôn ngũ BF là ac.
Ảo
2014-02-05 11:03:28 Silver Rayleigh
,+[------+++++.,+]
vãi cả code
2013-11-05 13:24:54 ***********
no chi ho tro may ngon ngu kia co ma
2013-11-05 13:23:51 ***********
vớ vẩn
2013-08-07 19:28:31 Normal Skills
bài này fuck thật
2012-10-19 01:00:50 Một Bạn Trai Giấu Tên
holycow, brain fack language!!!
2012-05-28 17:54:08 ان منتدى
,+[------+++++.,+]
2011-10-03 11:22:54 Nguyễn Hữu Hùng
Sặc, ,+[-.,] không được mà ,+[-----++++.,+] lại được, thêm mấy cái + - vào từa lưa lại AC. Đúng là BrainF*ck. F*ck!~!
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.