Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TCDFZ - Chữ số tận cùng khác 0

Cho số tự nhiên n (n <= 10^9). Hãy tìm chữ số tận cùng khác 0 của n!

Input

- Dòng duy nhất ghi số N.

Output

- Gồm 1 dòng duy nhất ghi kết quả tìm được.

Example

Input:
5

Output:
2

Được gửi lên bởi:Nguyen Dinh Tu
Ngày:2006-09-10
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2017-11-15 16:56:54
https://ideone.com/zPeNUY
2017-09-24 03:07:14
1 đấm ac
2017-07-06 16:21:06
đpt O(lg^2(n)). Thuật toán ảo vl.

Last edit: 2017-07-06 17:21:16
2017-06-20 17:25:52
Trâu cũng AC
2017-06-04 12:20:48
ac rồi vi diệu vl ==
2017-04-28 16:31:04
http://www.geeksforgeeks.org/last-non-zero-digit-factorial/
2016-10-26 19:32:04 Sue
thực tế toàn dùng số học thôi các bác ạ :v
2016-02-01 05:14:13
Đưa ra vị trí hay giá trị của số đấy vậy?

Last edit: 2016-02-01 08:29:53
2015-09-29 00:48:22
ai có code chỉ cho mình với! mình test máy đúng mà lên đay sai mất rồi! hic mình đang học lập trình giúp mình với
2015-08-10 20:56:08 Sơn Tùng M-TP
abc

Last edit: 2016-08-05 09:58:23
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.