Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QMAX2 - Giá trị lớn nhất ver2

Giống bài "Giá trị lớn nhất" ở trên.

Input

- n: số phần tử của dãy (n <= 50000).
- m: số lượng biến đổi và câu hỏi (m <= 100000).
+) biến đổi có dạng: 0 x y value
+) câu hỏi có dạng : 1 x y.

Output

Ghi ra trả lời cho lần lượt từng câu hỏi.

Example

Input:
6 3
0 1 3 3
0 4 6 4
1 1 6

Output:
4

Được gửi lên bởi:Nguyen Dinh Tu
Ngày:2006-11-18
Thời gian chạy:0.119s-0.421s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2017-12-06 15:34:08
kruscal là ac đẹp :))
2017-11-13 03:17:57
nhật hào sạch
2017-11-10 09:23:32
for trâu cũng AC :v
2017-11-03 16:29:15
kham khảo code
https://vietcodes.github.io/code/105/
2017-09-30 02:47:01
bài này random +trâu cũng ac :v :v :v
2017-08-19 08:45:10 Con Bò Huyền Thoại
https://kienthuc24h.com/qmax2-spoj-gia-tri-lon-nhat-ver2/
2017-07-27 11:28:39
Code AC: http://shink.in/GhgPb
Bài này cơ bản
2017-06-24 09:45:21
ac
2017-06-19 16:29:25
Thằng naò bảo duyệt trâu đánh chết mẹ nó đi nhé, bố láo ^^
2017-02-26 03:19:49
lazy mà không thêm điều kiện L<>R thì 8*maxn mới đủ.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.