Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QMAX - Giá trị lớn nhất

Cho một dãy gồm n phần tử có giá trị ban đầu bằng 0.

Cho m phép biến đổi, mỗi phép có dạng (u, v, k): tăng mỗi phần tử từ vị trí u đến vị trí v lên k đơn vị.

Cho q câu hỏi, mỗi câu có dạng (u, v): cho biết phần tử có giá trị lớn nhất thuộc đoạn [u, v]

Giới hạn

  • n, m, q <= 50000
  • k > 0
  • Giá trị của một phần tử luôn không vượt quá 231-1

Input

  • Dòng 1: n, m
  • m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa u, v, k cho biết một phép biến đổi
  • Dòng thứ m+2: p
  • p dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa u, v cho biết một phép biến đổi

Output

  • Gồm p dòng chứa kết quả tương ứng cho từng câu hỏi.

Example

Input:
6 2
1 3 2
4 6 3
1
3 4
Output:
3

Được gửi lên bởi:Nguyen Dinh Tu
Ngày:2006-11-16
Thời gian chạy:0.137s-0.689s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2017-12-02 09:04:53
mãi chưa AC :))
2017-11-12 16:05:44
nhật hào sạch
2017-11-03 16:28:10
kham khảo code
https://vietcodes.github.io/code/106/
2017-10-05 11:19:53
1 đấm :)))
2017-08-17 20:08:49 Con Bò Huyền Thoại
https://kienthuc24h.com/qmax-spoj-gia-tri-lon-nhat/
2017-06-03 04:13:20
from dinh truong lam
3 dam AC ^^
2017-01-20 16:01:02


Last edit: 2017-03-05 06:43:37
2016-11-09 10:48:51


Last edit: 2016-11-23 03:38:21
2016-11-09 10:48:19


Last edit: 2016-11-23 03:38:34
2016-11-09 10:47:32
ac

Last edit: 2016-11-23 03:38:47
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.