Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QBSEQ - Dãy con dài nhất có tổng chia hết cho K

Cho một dãy gồm n ( n <= 1000) số nguyên dương A1, A2, ..., An và số nguyên dương k (k <= 50). Hãy tìm dãy con gồm nhiều phần tử nhất của dãy đã cho sao cho tổng các phần tử của dãy con này chia hết cho k.

Input

Dòng đầu tiên chứa hai số n, k ghi cách nhau bởi ít nhất 1 dấu trống.

Các dòng tiếp theo chứa các số A1, A2, ..., An được ghi theo đúng thứ tự cách nhau ít nhất một dấu trống hoặc xuống dòng

Output

Gồm 1 dòng duy nhất ghi số lượng phần tử của dãy con dài nhất thoả mãn

Example

Input:
10 3
2 3 5 7
9 6 12 7
11 15

Output:
9

Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-06-12
Thời gian chạy:0.194s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Lê Minh Hoàng

hide comments
2017-09-14 10:26:42
random là ac liền chú :V :V
2017-09-03 05:33:32
Cài lại windows là AC ngay =)))
2017-07-03 04:24:45
~~~~~qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqquynhf
2016-12-16 18:02:29
dãy con dó có liên tiếp không vậy
2016-12-07 15:16:46
gioi han cua A[i] la bao nhieu
2016-10-29 19:03:22
Dãy con ko liên tiếp =))
2016-10-24 17:19:00
co lien tiep nha
2016-07-02 17:22:58 minhsn
trau cung ac
2016-05-11 04:48:40
Sao sai hoài vậy
2016-05-05 15:14:17 xin đừng quên tôi
THAM KHẢO THUẬT TOÁN + CODE TẠI: http://yeulaptrinh.pw/110/qbseq-spoj/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.