Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QBMST - Cây khung nhỏ nhất ( HEAP )

Cho đơn đồ thị vô hướng liên thông G = (V, E) gồm n đỉnh và m cạnh, các đỉnh được đánh số từ 1 tới n và các cạnh được đánh số từ 1 tới m. Hãy tìm cây khung nhỏ nhất của đồ thị G

Input

Dòng 1: Chứa hai số n, m (1 <= n <= 10000; 1 <= m <= 15000)

M dòng tiếp theo, dòng thứ i có dạng ba số nguyên u, v, c. Trong đó (u, v) là chỉ số hai đỉnh đầu mút của cạnh thứ i và c trọng số của cạnh đó (1 <= u, v <= n; 0 <= c <= 10000).

Output

Gồm 1 dòng duy nhất: Ghi trọng số cây khung nhỏ nhất

Example

Input:
6 9
1 2 1
1 3 1
2 4 1
2 3 2
2 5 1
3 5 1
3 6 1
4 5 2
5 6 2

Output:
5

Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-06-12
Thời gian chạy:0.237s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:Được add lên bởi Vo Khanh Trung

hide comments
2017-12-29 09:37:48
nhật hào sạch
2017-10-04 14:04:07
kham khảo:
https://vietcodes.github.io/code/89/
2017-10-04 09:43:08
Code AC: http://123link.top/QBMST
2017-07-28 02:01:19
Code: http://shink.in/59wAD
2017-07-15 09:21:57
lại là trâu AC :( Haizzz
2017-07-07 05:43:19
lại là thuật toán con trâu điên ;))

2017-04-24 04:44:36
heap+kruskal 1 đấm
2017-03-22 09:09:05
1 đấm ac
2017-03-13 10:05:50
Hay ghê. Sao cái kruskal mà em làm kiểu repeat rồi cho m giảm lại không được mà for m giảm lại được. khó hiểu. Ai có tâm chỉ em với.
2016-12-31 03:40:25
~ 1 đấm
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.