Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

POST - A cộng B

Cho 2 số nguyên A và B . Hãy tính A + B .

Input

Gồm 1 dòng chứa 2 số nguyên A và B , cách bởi 1 dấu cách.

Output

Ghi ra tổng A+B .

Ví dụ

Input:
3 4

Output:
7


Gợi ý:
Sử dụng toán tử "+" .

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-04-01
Thời gian chạy:0.189s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Just to test

hide comments
2017-06-09 16:19:09
IT+qhd+chatnp ket hop disjointset => AC
2017-06-04 11:22:55
làm sao để cmt hiện tên nhỉ @@
2017-04-20 19:22:37
bài này nhân ma trận
2017-03-20 06:36:55
Bài này đơn giản quá vậy ? không thể tin vào mắt mình được ! Cho con nít chơi ha ?
2016-12-13 15:56:24
o(1)
2016-10-03 11:28:37
số lớn + QHD + BIT + Interval mới 90 điểm @@
2016-10-01 18:31:53
1 đấm ac
2016-09-19 18:05:38
cho những bạn nào chưa biết code 4-5 dòng là AC nha :)))
2016-08-01 10:24:58
mình mới học lập trình nên không biết sai chỗ nào các bạn xem hộ mình với
#include <iostream>
using namespace std;
unsigned long long A, B;
int main ()
{
cout << "Nhap A, B" << endl;
cin >> A >> B;
cout << "Tong:" << A+B << endl;
return 0;

}
2016-07-21 05:09:04
Bài này dùng Dijiktra + Heap + Chặt nhị phân, thêm chút QHĐ nữa là AC luôn

Last edit: 2016-07-21 05:09:39
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.