Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

POOL - Bi-a

Trong hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ, xét bàn bi-a hình chữ nhật có kích thước a x b (a, b chẵn). Bàn bi-a có 6 lỗ (mỗi lỗ có thể xem như một điểm), trong đó 4 lỗ đặt ở đúng 4 đỉnh của bàn, 2 lỗ còn lại được đặt ở trung điểm cạnh nằm ngang. Coi quả bóng bi-a như một chất điểm. Khi đánh bóng vào băng bóng bật lại theo định luật phản xạ ánh sáng (góc phản xạ b bằng góc tới a như được mô tả trên hình vẽ). Bóng được xem như vào lỗ khi và chỉ khi tọa độ bóng trùng với tọa độ lỗ. Là một tay chơi nhà nghề, Thu có thể ngắm bóng vào bất kì một điểm có tọa độ nguyên nào trên bàn. Để trình diễn trước bạn bè, Thu muốn đánh bóng vào lỗ sau khi đập băng nhiều lần nhất có thể. Bạn hãy tính tọa độ của điểm mà Thu nên ngắm vào.

Hình minh họa

Dữ liệu

  • Dòng thứ nhất ghi 2 số nguyên a và b, a và b chẵn.
  • Dòng thứ hai ghi 2 số nguyên x và y là tọa độ ban đầu của bóng ( 0 ≤ x ≤ a ; 0 ≤ y ≤ b ).

Kết quả

  • Dòng đầu ghi số lần đập băng nhiều nhất có thể.
  • Dòng thứ hai ghi 2 số z và t là tọa độ của điểm mà Thu nên ngắm vào. Nếu có nhiều nghiệm thì ghi ra tọa độ có hoành độ z nhỏ nhất, nếu vẫn có nhiều nghiệm thì ghi ra nghiệm có tung độ t nhỏ nhất.

Giới hạn

    Kích thước: 0 < a, b ≤ 500
  • Thời gian: 3 s/test
  • Bộ nhớ: 1 MB

Ví dụ

Dữ liệu
6 4
4 3	

Kết quả
5
0 1

Được gửi lên bởi:Duc
Ngày:2008-10-18
Thời gian chạy:0.600s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:IOICAMP 2

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.