Giải bài trực tuyến

Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Từ tập các bài có trên SPOJ (tutorial)

1783. Tìm số nguyên tố

Mã bài: PNUMBER

Hãy tìm tất cả các số nguyên tố trong đoạn [A,B] .

Input

Gồm 2 số nguyên A và B cách nhau bởi 1 dấu cách ( 1 ≤ A ≤ B ≤ 200000 ) .

Output

Ghi ra tất cả các số nguyên tố trong khoảng [A,B]. Mỗi số trên 1 dòng .

Ví dụ

Input:
1 10

Output:
2
3
5
7

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-09-17
Thời gian chạy:5s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:256MB
Cluster: Pyramid (Intel Pentium III 733 MHz)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL JS NODEJS PERL 6
Nguồn bài:Dân gian

hide comments
2014-10-14 10:41:58 Gao Đen~Bò Tót Mãnh Lực
const fi='pnumber.inp';
fo='pnumber.out';
var f,g:text;
a,b:longint;
x:array [1..200000] of boolean;
procedure doc;
begin
assign(f,fi); reset(f);
assign(g,fo); rewrite(g);
readln(f,a,b);
end;
procedure sang;
var i,j:longint;
begin
fillchar(x,sizeof(x),true);
x[1]:=false;
i:=2;
while i<=200000 do
begin
j:=2;
while i*j<=b do
begin
x[i*j]:=false;
j:=j+1;
end;
i:=i+1;
end;
end;
procedure xuli;
var i:longint;
begin
for i:=a to b do
if x[i] then writeln(g,i);
end;
begin
doc;
sang;
xuli;
close(f);
close(g);
end.
cho mình hỏi tí là bài này sao bị lỗi vậy?
2014-10-04 12:59:06 Lang Duc Khai
var n,i,a,b,j:longint;
function nt(n:integer):boolean;
var ok:boolean;i:integer;
begin
ok:=true;
for i:=2 to n-1 do
if n mod i=0 then ok:=ok and false;
if n<2 then nt:=false else nt:=ok;
end;
begin
readln(a,b);
for j:=a to b do
if nt(j) then writeln(j);
readln
end.
có ai biết sai ở đâu không ? chỉ mình cái ? nộp bài nó bảo sai ak @!@
2014-10-04 12:29:08 Lang Duc Khai
sao mk test trên máy đúng mà nộp lại báo sai là sao nhỉ ???
2014-09-04 16:20:53 Gareth Bale
sàng nguyên tố ?
2014-06-19 10:04:03 CHT_M
sàng nguyên tố hoặc tìm theo 6 (chả bik gọi là cái j) đều đc AC, bài này sàng thì dùng dao mổ trâu cắt tiết gà
2014-01-20 14:05:36 Nguyễn Văn Nam


Last edit: 2014-04-16 01:46:36
2013-11-29 15:21:17 Hoàng Steven
Sàng số nguyên tố AC luôn
2013-11-24 17:56:25 Nguyễn Hoàng Nam
sàng erathor trên wikipedia
2013-11-23 16:21:52 Hồ Tuấn Kiệt
Làm hàm check tới sqrt(n) được AC và 1,73s :v
2013-11-18 09:26:19 Phạm Mạnh Hưng
sàng nguyên tố tối ưu là OK
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.