Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PNUMBER - Tìm số nguyên tố

Hãy tìm tất cả các số nguyên tố trong đoạn [A,B] .

Input

Gồm 2 số nguyên A và B cách nhau bởi 1 dấu cách ( 1 ≤ A ≤ B ≤ 200000 ) .

Output

Ghi ra tất cả các số nguyên tố trong khoảng [A,B]. Mỗi số trên 1 dòng .

Ví dụ

Input:
1 10

Output:
2
3
5
7

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-09-17
Thời gian chạy:0.735s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Dân gian

hide comments
2017-03-08 17:54:07
mọi người cho mình hỏi sao thế này vẫn chưa đc nhỉ ?
#include <iostream>
#include<math.h>
using namespace std;
int main()
{
int a, b, i, j, flag;
cin >> a >> b; // nhap a va b.
for(i=a; i<=b; ++i)
{
flag=1;
for(j=2; j<=sqrt(i); ++j)
{
if(i%j==0)
{
flag=0;
break;
}
}
if(flag==1)
cout << i << endl;
}

return 0;
}

Last edit: 2017-03-08 18:18:12
2017-02-20 15:08:27
không hiểu sao mình chạy code trên máy đúng mà trên này lại sai nhỉ
2016-11-30 16:37:47
Ủa, sao mình duyệt trâu mà nó báo chạy quá thời gian à?
2016-11-16 11:57:31
eee
2016-07-09 16:13:13
Khó quá
2016-06-22 09:37:31
Mô tả file input cụ thể hơn tí được không ad
2016-06-22 09:36:52
Cho hỏi tí đọc vào biến kiểu nào nhỉ
2016-06-14 11:49:49
nồi con mẹ mày
2016-06-14 11:49:28
duyệt trâu con mẹ chúng mày lũ trẻ bò
2016-04-24 13:17:58
Vãi nồi :))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.