Giải bài trực tuyến

Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Từ tập các bài có trên SPOJ (tutorial)

1783. Tìm số nguyên tố

Mã bài: PNUMBER

Hãy tìm tất cả các số nguyên tố trong đoạn [A,B] .

Input

Gồm 2 số nguyên A và B cách nhau bởi 1 dấu cách ( 1 ≤ A ≤ B ≤ 200000 ) .

Output

Ghi ra tất cả các số nguyên tố trong khoảng [A,B]. Mỗi số trên 1 dòng .

Ví dụ

Input:
1 10

Output:
2
3
5
7

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-09-17
Thời gian chạy:0.735s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel Pentium G860 3GHz)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL JS NODEJS PERL 6 SCM qobi VB.net
Nguồn bài:Dân gian

hide comments
2015-05-03 07:32:07 Như Ngọc
:v

Last edit: 2015-05-03 07:34:31
2015-04-22 04:11:45 Phạm Huỳnh Nhật
0.00s ^^
2015-02-10 17:07:16 gà mờ
cho mình hỏi chút. Sao biên dịch trên Visual 2013 Ultimate nó chạy ngon lành mà sao gửi bài lên này lúc nào cũng lỗi biên dịch vậy ạ :( buồn thiệt
2015-01-05 13:41:15 Bee
PROGRAM Pnumber;

USES Crt;

VAR a,b :Longint;
free :Array[1..200000] of Boolean;

procedure Prime;
var i,j :Longint;
begin
fillchar(free,sizeof(free),true);
free[1]:=false;
for i:=2 to b do
if (free[i]) then
for j:=i to (b div i) do
if (i*j<=b) then free[i*j]:=false
else break;

for i:=a to b do
if (free[i]) then writeln(i);
end;

BEGIN
assign(input,''); reset(input);
assign(output,''); rewrite(output);
readln(a,b); Prime;
close(input); close(output);
END.
2015-01-02 13:36:25 Phạm Minh Trương
..

Last edit: 2015-01-02 13:37:04
2014-11-08 10:02:20 Trần Tuấn Anh
Hai oi
2014-10-27 09:22:18 Nguyễn Tiến Khoa
SIGABRT...
bị lỗi này là sao vậy
2014-10-14 10:41:58 Gao Ðen~Bò Tót Mãnh Lực
const fi='pnumber.inp';
fo='pnumber.out';
var f,g:text;
a,b:longint;
x:array [1..200000] of boolean;
procedure doc;
begin
assign(f,fi); reset(f);
assign(g,fo); rewrite(g);
readln(f,a,b);
end;
procedure sang;
var i,j:longint;
begin
fillchar(x,sizeof(x),true);
x[1]:=false;
i:=2;
while i<=200000 do
begin
j:=2;
while i*j<=b do
begin
x[i*j]:=false;
j:=j+1;
end;
i:=i+1;
end;
end;
procedure xuli;
var i:longint;
begin
for i:=a to b do
if x[i] then writeln(g,i);
end;
begin
doc;
sang;
xuli;
close(f);
close(g);
end.
cho mình hỏi tí là bài này sao bị lỗi vậy?
2014-10-04 12:59:06 Lang Duc Khai
var n,i,a,b,j:longint;
function nt(n:integer):boolean;
var ok:boolean;i:integer;
begin
ok:=true;
for i:=2 to n-1 do
if n mod i=0 then ok:=ok and false;
if n<2 then nt:=false else nt:=ok;
end;
begin
readln(a,b);
for j:=a to b do
if nt(j) then writeln(j);
readln
end.
có ai biết sai ở đâu không ? chỉ mình cái ? nộp bài nó bảo sai ak @!@
2014-10-04 12:29:08 Lang Duc Khai
sao mk test trên máy đúng mà nộp lại báo sai là sao nhỉ ???
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.