Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Từ tập các bài có trên SPOJ (oi)

2250. Dãy con dài nhất

Mã bài: NKMAXSEQ

Advertisement blocking software were detected ;( Please add this webpage to whitelist.

Cho dãy số nguyên a1, a2, …, an.

Dãy số ai, ai+1, …, aj với 1 ≤ i ≤ j ≤ n được gọi là dãy con của dãy số đã cho và khi đó, j-i+1 được gọi là độ dài, còn ai+ai+1...+aj được gọi là trọng lượng của dãy con này.

Yêu cầu: cho số nguyên p, trong số các dãy con của dãy số đã cho có trọng lượng không nhỏ hơn p hãy tìm dãy con có độ dài lớn nhất.

Dữ liệu vào

  • Dòng đầu tiên ghi hai số nguyên n và p cách nhau bởi dấu cách.
  • Dòng thứ i trong số n dòng tiếp theo chứa số nguyên ai là số hạng thứ i của dãy số đã cho, i = 1, 2, …, n.

Kết qủa

Ghi ra số nguyên k là độ dài của dãy con tìm được (qui ước: nếu không có dãy con nào thỏa mãn điều kiện đặt ra thì k = -1).

Hạn chế

Trong tất cả các test: 1 ≤ n ≤ 50000; |ai| ≤ 20000; |p| ≤ 109. Có 50% số lượng test với n ≤ 2000.

Ví dụ

Dữ liệu mẫu
5 6
-2
3
2
-2
3

Kết qủa
4

Dữ liệu mẫu
4 9
2
3
2
-2

Kết qủa
-1

Được gửi lên bởi:Duc
Ngày:2007-12-27
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel Pentium G860 3GHz)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL JS NODEJS PERL 6 PYPY rust SED VB.net
Nguồn bài:Đề thi quốc gia 2006

hide comments
2015-11-27 03:30:27 .
QHĐ giống bài dãy con có tổng lớn nhất rồi chặt nhị phân
2015-10-09 15:53:57
nh?t coaye..........http://ideone.com/SoLkPk
2015-09-23 09:54:50 Vũ Quang Thịnh
Tổng tiền tố một cách tham lam, AC 100 :)))

Last edit: 2015-09-23 09:55:09
2015-09-14 10:45:53 Do Hong Huan
Bài nhãm, để longint AC, int64 thì 70
2015-09-05 14:23:55
duyệt trâu ac hư cấu quá
2015-08-27 17:05:06
minh dc 80 mới dùng QHD có bạn kêu dùng bit nữa ms AC k biết làm sao nữa help me
2015-08-21 11:00:20 Lương Ðức Tuấn Ðạt
QHD + BIT = AC
2015-07-25 16:45:11 Ger.Aries
sao t duyệt trâu mà vẫn AC đc, giới hạn tg 1s cơ mà -_-
2015-06-21 09:03:11 [Nghien] Le Long
Đệ quy =))
2015-06-21 08:58:20 there's no salvation for me...
lọc + neo :v
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.