Giải bài trực tuyến

Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Từ tập các bài có trên SPOJ (oi)

2250. Dãy con dài nhất

Mã bài: NKMAXSEQ

Cho dãy số nguyên a1, a2, …, an.

Dãy số ai, ai+1, …, aj với 1 ≤ i ≤ j ≤ n ược gọi là dãy con của dãy số ã cho và khi , j-i+1 ược gọi là ộ dài, còn ai+ai+1...+aj ược gọi là trọng lượng của dãy con này.

Yêu cầu: cho số nguyên p, trong số cc dãy con của dãy số ã cho c trọng lượng khng nhỏ hơn p hãy tìm dãy con c ộ dài lớn nhất.

Dữ liệu vào

  • Dòng ầu tiên ghi hai số nguyên n và p cch nhau bởi dấu cch.
  • Dòng thứ i trong số n dòng tiếp theo chứa số nguyên ai là số hạng thứ i của dãy số ã cho, i = 1, 2, …, n.

Kết qủa

Ghi ra số nguyên k là ộ dài của dãy con tìm ược (qui ước: nếu khng c dãy con nào thỏa mãn iều kiện ặt ra thì k = -1).

Hạn chế

Trong tất cả cc test: 1 ≤ n ≤ 50000; |ai| ≤ 20000; |p| ≤ 109. C 50% số lượng test với n ≤ 2000.

V dụ

Dữ liệu mẫu
5 6
-2
3
2
-2
3

Kết qủa
4

Dữ liệu mẫu
4 9
2
3
2
-2

Kết qủa
-1

Được gửi lên bởi:Duc
Ngày:2007-12-27
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel Pentium G860 3GHz)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL JS NODEJS PERL 6 SCM chicken SCM qobi VB.net
Nguồn bài:ề thi quốc gia 2006

hide comments
2015-03-11 03:49:34 siêu nhn và sng nước
thấy làm cũng ược mà sao 40 ta
:(
2015-03-08 04:42:31 Hacking to the Gate
Duyệt tru cũng c 80 :D
2015-02-28 14:46:03 Trần Quang Linh
em dk co 40 thui
2015-02-12 10:35:22 Nng Dn John
Tru bò ược 40-50 iểm.....
2015-02-12 01:58:19 Bee
qhd 70 là sao ?
2015-02-06 14:31:02 Con Bò Huyền Thoại
http://dangminhtien.name.vn/blog/2015/02/06/nkmaxseq-spoj-day-con-dai-nhat/
2015-01-22 14:58:55 lucky++
Try-Check
2014-12-22 03:07:51 Thủ khoa vn
Bai nay O(N) thoi
2014-11-06 09:45:10 Nguyễn Lê L Bằng
n^2 nổi k? :3

Last edit: 2015-02-04 14:23:55
2014-10-25 15:45:53 ChienTran
QuickSort :)
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.