Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKINV - Dãy nghịch thế

Cho một dãy số a1.. aN. Một nghịch thế là một cặp số u, v sao cho u < v và au > av. Nhiệm vụ của bạn là đếm số nghịch thế.

Dữ liệu

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương N.
  • N dòng sau mỗi dòng ghi một số ai ( 1 ≤ i ≤ N ).

Kết qủa

Ghi trên một dòng số M duy nhất là số nghịch thế.

Giới hạn

  • 1 ≤ N ≤ 60000
  • 1 ≤ ai ≤ 60000

Ví dụ

Dữ liệu:
3
3
1
2

Kết qủa
2

Được gửi lên bởi:Duc
Ngày:2008-01-02
Thời gian chạy:0.695s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:IOICamp Marathon 2005-2006

hide comments
2017-05-19 14:15:03
nếu 3 1 2 thì sort lại thì có 3 nghịch thế mà :3
2017-05-19 14:14:15
bài nào sao sort đc =.=
2017-05-14 17:47:30
mergesort AC :)
2017-02-28 19:34:52
- Interval Tree --> 100d
2016-12-13 03:27:03
Trâu AC cục kẹo
30=Trâu
2016-12-08 05:00:07 Ding Yingjun
mình dùng Binary Indexed Tree mà có 60 điểm là sao ==!
2016-11-29 03:03:12 livw
bai nay dung interval tree nhe
2016-11-25 05:06:12
pogosort, toposort, quicksort, sort kiểu nào cũng AC :)
2016-11-17 07:39:39
AC

Last edit: 2016-11-29 13:48:06
2016-10-02 10:49:29
sort 10 diểm :))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.