MTWALK - Mountain Walking

Cho một bản đồ kích thước NxN (2 <= N <= 100), mỗi ô mang giá trị là độ cao của ô đó (0 <= độ cao <= 110). Bác John và bò Bessie đang ở ô trên trái (dòng 1, cột 1) và muốn đi đến cabin (dòng N, cột N). Họ có thể đi sang phải, trái, lên trên và xuống dưới nhưng không thể đi theo đường chéo. Hãy giúp bác John và bò Bessie tìm đường đi sao cho chênh lệch giữa điểm cao nhất và thấp nhất trên đường đi là nhỏ nhất.

Dữ liệu

  • Dòng 1: N
  • Dòng 2..N+1: Mỗi dòng chứa N số nguyên, mỗi số cho biết cao độ của một ô.

Kết quả

Một số nguyên là chênh lệch cao độ nhỏ nhất.

Ví dụ

Dữ liệu
5
1 1 3 6 8
1 2 2 5 5
4 4 0 3 3
8 0 2 3 4
4 3 0 2 1

Kết quả
2

Được gửi lên bởi:Duc
Ngày:2006-02-07
Thời gian chạy:0.164s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:USACO 2003 US Open

hide comments
2017-11-15 02:37:45
nhật hào sạch
2017-10-04 18:22:59
xem lời giải:
https://vietcodes.github.io/code/90/
2017-08-19 08:55:36 Con Bò Huyền Thoại
https://kienthuc24h.com/mtwalk-spoj-mountain-walking/
2017-03-29 10:24:56 +oo
1 đút AC
2017-02-15 15:13:42
Đọc đề ảu vl ")
2016-12-14 15:33:06


Last edit: 2016-12-14 15:33:14
2016-11-20 14:44:58
cc
2016-07-27 02:48:33
Cứ Floyd mà làm
2015-11-12 08:21:48 ChienTran
1 đấm AC
2015-07-20 06:00:57
1 đấm AC!!!!!!!!!!!11
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.