Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MPRIME - Số nguyên tố ghép

Xét dãy A các số nguyên tố

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,...

và dãy B gồm các số thu được từ dãy A bằng cách ghép hai số liên tiếp trong A:

23, 57, 1113, 1719, ...

Trong dãy B có những phần tử là số nguyên tố. Chẳng hạn 23, 3137, 8389, 157163...

Các số nguyên tố trong dãy B gọi là số nguyên tố ghép.

Yêu cầu: Cho trước số nguyên dương K ≤ 500, hãy tìm số nguyên tố ghép thứ K.

Dữ liệu

Gồm 1 số nguyên dương K duy nhất.

Kết qủa

In ra 1 số nguyên dương duy nhất là số nguyên tố ghép thứ K.

Ví dụ

Dữ liệu:
2

Kết qủa
3137

Được gửi lên bởi:Duc
Ngày:2008-01-05
Thời gian chạy:2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:VNOI Marathon '08 - Practice Round

hide comments
2017-07-27 03:16:44
Code AC: http://shink.in/Xz1Ig
2017-07-16 12:56:19
à không phải đâu
phải là mấy số liên tiếp :VVV
2017-07-16 12:52:32
test sai à
151157 là số nguyên tố ghép mà
2017-03-21 22:09:45
cho mình hỏi bài này ai làm được 100 mà thời gian được ngắn không ạ,,, dưới 2s
2017-03-11 10:10:37
151157 la snt ma sao ko cho vao
2017-02-28 15:18:29
Ơ test đề bài bị sai à?
2017-02-28 15:18:07
Ơ test đề bài bị sai à?
2016-08-23 14:42:36 Hoàng Hồng Khang
sao chạy 0 kb là sao vậy m.n
2016-01-05 09:48:59
"ghép hai số liên tiếp trong A" mà:
23, 57, 1113, 1719, ...
Không để ý đấm rụng cả năm ngón mới AC :V ức
2016-01-02 13:19:45
AC nhưng sao chạy máy nhà đém khoảng 2s mà máy chấm rần hơn 6s vậy nek!!!
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.