Giải bài trực tuyến

Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

Từ tập các bài có trên SPOJ (acm)

1692. C gi chn bò

Mã bài: COWGIRL

Trên một thảo nguyên nhỏ b c 1 gia ình gồm 3 anh em: 2 người anh trai là Nvutri và Andorea còn người em gi là Lola. Cuộc sống gia ình kh giả nhưng gia ình c truyền thống chn nui và muốn ể cc con tự lập nên cha mẹ 3 người quyết ịnh ể cc con hằng ngày sẽ i chn 1 số bò nào (tùy 3 người con).

Thảo nguyên là 1 cnh ồng chia làm M*N vung, mỗi con bò chỉ ứng trong 1 và mỗi chỉ chứa 1 con bò.Chỉ c 1 quy tắc duy nhất là khng bao giờ ược ể 4 con bò tạo thành 1 hình vung 2*2 hoặc ể trống 1 khu ất 2*2.

Hai người anh mải chơi nên ã hối lộ kem ể Lola chn bò 1 mình. Lola muốn biết tất cả c bao nhiêu cch xếp bò thỏa mãn quy tắc trên ể ề phòng mọi trường hợp. Vì con số này rất lớn nên hãy gip Lola tnh ton con số này.

Input

Dòng ầu gồm 1 số T duy nhất là số test (T ≤ 111)

T dòng tiếp theo gồm 2 số M, N cho biết kch thước của thảo nguyên (M*N ≤ 30)

Output

Gồm T dòng, mỗi dòng ứng với 1 test là số cch xếp bò của test .

Example

Input:
1
1 1

Output:
2

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-07-22
Thời gian chạy:0.284s
Giới hạn mã nguồn:10000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel Pentium G860 3GHz)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL JS NODEJS PERL 6 SCM chicken SCM qobi VB.net
Nguồn bài:Thank to Nguyễn Trần Nam Khnh and Nguyễn Hoàng Nghĩa

hide comments
2015-03-24 03:49:45 The Flash
1 ấm :v
2014-09-13 14:17:18 Ty Cuồng
Lu ngày khng ụng ến bài này... hm nay code lại lần nữa thì ọc lộn ề... hic

Last edit: 2014-09-13 14:17:41
2014-09-09 10:23:30 Thcs ặng Chnh Kỷ
phê lòi với bài này hết nzec rồi lại wa rồi lại tle, en thật thì ta khi ọc dữ liệu phải lấy min, max của m và n
2010-09-16 02:27:59 KO
QHD trạng thi

Last edit: 2010-09-18 17:19:45
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.