Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CMP - So sánh

Nhập vào hai số a và b, in ra -1 nếu a < b, 0 nếu a = b và 1 nếu a > b. (|a|,|b|<=10^9)

Code càng ngắn càng tốt. Điểm nhận được bằng độ dài mã nguồn của bạn.

Ví dụ

Dữ liệu
5 -30 

Kết quả
1

Được gửi lên bởi:Duc
Ngày:2010-06-06
Thời gian chạy:0.428s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:VFUN10

hide comments
2018-01-19 02:52:34
714 điểm
2018-01-19 02:36:39
464 điểm
2017-10-02 05:32:08
Có cái lồn trâu mà AC ấy, bố thử rồi
địt mẹ chúng mày
Khắc Đức Lào Cai vô đối
2016-10-21 17:30:10
qhđ + xử lý bit + tarjan + bfs chắc chắn ac
2016-10-13 05:39:26
sida that, lam sam sam cung dc 47 nghin may diem
2016-09-26 10:34:11
trâu cũng AC :))
2016-06-14 15:45:16 Nguyễn Ngọc Minh
Éo AC khó vl

Last edit: 2016-06-14 15:48:38
2016-06-14 11:45:08
địt mẹ bọn óc chó
2016-06-14 11:45:00
địt mẹ cho bài như cái lòn
2016-06-14 11:36:12
Bài này có thể chia để trị,quay lui hoặc vét trâu cũng được
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.