Giải bài trực tuyến

Từ tập các bài có trên SPOJ (oi)

2969. Bin Laden

Mã bài: BINLADEN

Bin Laden

Trùm khủng bố Bin Laden trốn trong 1 cn hầm ược ào su xuống mặt ất M tầng, mỗi tầng c N phòng. Cc phòng ược ngn cch bằng cc cửa rất kh ph. Cc phòng c cửa xuống phòng ngay pha dưới và 2 phòng ở 2 bên. Từ trên mặt ất c N cửa xuống N phòng tầng -1. Bin Laden ở tầng dưới cùng (tầng -M) phòng thứ N (phòng ở bên phải nhất). Mỗi cửa ược làm bằng một kim loại khc nhau với ộ dày khc nhau nên việc ph cửa cần thời gian khc nhau.

Bạn hãy tìm cch i từ mặt ất xuống phòng của Bin Laden nhanh nhất khng hắn thot mất.

Dữ liệu

 • Dòng 1 ghi M và N
 • Dòng 2 ến 2M + 1, dòng chẵn ghi N số, dòng lẻ ghi N - 1 số là chi ph ể ph cửa.

Kết quả

Ghi ra 1 số là thời gian nhỏ nhất ể ến ược phòng của Bin Laden

V dụ

Dữ liệu
4 2
99 10
1
10 99
1
99 10
1
10 99
1

Kết quả
44

+--99--+--10--+
|   |   |
|   1   |
|   |   |
+--10--+--99--+
|   |   |
|   1   |
|   |   |
+--99--+--10--+
|   |   |
|   1   |
|   |   |
+--10--+--99--+
|   |   |
|   1   |
|   |   |
+------+------+
i theo ường zigzac

Giới hạn

 • 1 <= M <= 2222
 • 1 <= N <= 10
 • Chi ph của cc cnh cửa thuộc [0, 1000].

Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2008-09-05
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel Pentium G860 3GHz)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL JS NODEJS PERL 6 SCM chicken SCM qobi VB.net
Nguồn bài:VNOI Marathon '08 - Round 12/DivB
Problem Setter: Lê n Khuê

hide comments
2015-03-11 14:04:35 Anh Vu
Thanks bạn Việt Hùng.
2015-02-14 10:37:34 Bee
ọc file khng cũng muốn chng mặt.
2014-08-08 08:58:57 ■■[ND] Bee Sociu■■
Ngon =)))))))) p/s : Test yeu :D hehe

Last edit: 2014-09-22 20:47:36
2014-08-05 17:50:22 Lollipop
giới hạn to phết :v
2014-07-18 20:39:36 Lollipop
anh dậu rất xung
2014-07-18 19:24:11 Thcs ặng Chnh Kỷ
mất hơn 2 tiếng ồng hồ mới tạo xong ồ thị, ke khiếp, khng kh nhưng làm lộn nên phải cài lại
2014-07-03 06:04:51 Xiao Lang
Bài này chỉ mệt ci oạn xy ồ thị thi. Nhưng mà ci ồ thị này cũng kh là lớn chứ ko khiêm tốn như ci kch thước ề bài
2014-06-19 19:05:37 ức Anh
Bài này dùng SPFA cũng AC (0.13s). Code ỡ nhọc hơn Dijkstra Heap :D
2014-05-14 10:40:34
Lần ầu cải thử dijkstra heap... xong p dụng cho bài này lun... 1 sub và AC ^^
2013-09-06 05:09:10 Phạm Thanh Hùng
Dij bình thường ược c mỗi 50 :(
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.